Okrugli sto

Kontinuirano beleženje i prezentovanje stvarnosti u okruženju tehnoloških konfiguracija masovnih medija i već globalizovanih institucija društvenih mreža postali su dominanta u distribuciji informacija, umetnosti, zabave, slika i simbola kultura. Relacije prema etnološkom filmu govore u prilog tome da je demokratizacija prava na autorsku (re)konstrukciju živog kulturnog okruženja, podržana ubrzanim tehnološkim napretkom, dovela do redundanse tema i izražaja, ali i postepenog nestanka pozitivnih korekcija u trajanju i značaju izloženog. Narativi postaju samosvojni rezultat, a nesmetani protok slike i zvuka prevashodni cilj bez diskurzivnih stavova ili osvrta na sinematičkim zakonima kontekstualizovanu kulturu.