MFEF 2018

Program Međunarodnog festivala etnološkog filma se sastoji iz kompetitivnog i nekompetitivnog programa.

 

Кompetitivni programi Festivala

Glavni takmičarski program

Studentski program

    Nekompetitivni programi Festivala

Informativni program

Specijalni programi

 

Nagrade u kompetitivnim programima dodeljuje Međunarodni Žiri Festivala

 

Nagrade Festivala su:

 

Glavna nagrada Grand Prix „Dragoslav Antonijević“.

Nagrada za najbolji domaći film.

Nagrada za najbolji inostrani film.

Nagrada za najbolji studentski film.

 

Odlukom Žirija mogu biti dodeljene i sledeće nagrade

 

Nagrada za doprinos nematerijalnom kulturnom nasleđu

Nagrada za etnografski zapis

Nagrada za najbolji amaterski film

Nagrada za kameru

Nagrada za montažu

Nagrada za zvuk

Nagrada novinara

Nagrada publike

 

 

Uz prethodnu salasnost Saveta Festivala, druga pravna i fizička lica mogu na Festivalu dodeliti svoje nagrade.

Ukoliko postoji više autora koji dele istu nagradu, predviđeni novčani iznos se deli između dobitnika.

Ukoliko, prema mišljenju Žirija, u okviru neke kategorije nije ostvaren zadovoljavajući kvalitet filmova, Festival nije u obavezi da dodeli nagradu, a sredstva predviđena za tu nagradu se prebacuju u drugu kategoriju, prema dogovoru Žirija i organizatora Festivala.

Међународни фестивал етнолошког филма
International Festival of Ethnological Film
2021
                                   
         
  ПРИЈАВА / ENTRY FORM         
  Рок за пријаву / Application deadline  10/06/2021.
 
Оригинални наслов филма
Title of the film in original language
Наслов филма
Title of the film in English
Земља и година производње Трајањe
Country and year of production Running time
Језик коришћен у филму
Spoken language
Категорија / Category
Домаћа   Међународна Студентска
National International Student
Редитељ
Director
Продуцент
Producer
Етнолог/Антрополог/ Етномузиколог         
Ethnologist/Anthropologist/ Ethnomusicologist   
Сценарио
Scriptwriter
Камера
Cinematographer
Монтажа
Editor
Музика
 
Music
Оригинални формат  филма (уписати)
Original Format Video (inscribe)
Размера приказивања  16/9             
Screen ratio
 
Kратак садржај филма (од 70 до 120 речи) / Synopsis (from 70 to 120 words)
 
Kратка биографија аутора (максимално  200 карактера) / A short biography of the author (max. 200 characters)
 
Пријаве попуњене руком се неће узимати у обзир / Hand-written entry forms will not be considered 
Пријављивање 
Пријављивање за Фестивал почиње 17.03. 2021. године, а у обзир ће бити узете само пријаве које су пристигле до 10.06.2021. године.
Аутор који конкурише с више филмова, за сваки од филмова мора да достави засебну пријаву, засебан линк филма и пратећу документацију. 
У обзир ће бити узете само пријаве с комплетном документацијом, која подразумева:
 
1. комплетно попуњену пријаву коју можете преузети и са сајта Фестивалa  http://www.etnofilm.org   
2. копија филма, која мора да буде HD  резолуције 1280x720 пиксела или више. Обавезни формат слике 16:9.
3. филмови који нису на српском или енглеском језику морају бити титловани на енглески језик. Сви филмови који уђу у такмичарски програм, укључујући и оне на српском језику, морају бити титловани на енглески језик;
4. синопсис филма  (од 70 до 120 речи);
5. две фотографије из филма (минималне резолуције 300 dpi);
6. кратка биографија аутора (максимално  200 карактера);
7. фотографија аутора;
8. списак учесника у продукцији филма (режија, продуцент, сценарио, камера, консултант, монтажа, звук, музика)
 
 
Подношење пријава 
 
Електронски – путем мејла 
Мејл треба да садржи скенирану попуњену пријаву (само потпуно попуњена долази у обзир), линк ка филму који конкурише за учешће на Фестивалу, линк ка фотографијама и другом промо материјалу и обавезно линк ка трејлеру.
 
Сву документацију филма шаљете путем електронске поште у форми засебних прилога на адресу: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 
Организатор се одриче сваке одговорности за штету насталу током транспорта пошиљке.
 
   
Правила
 
Пријавом на Фестивал власник ауторских права филма се писмено обавезује да ће копију свог филма оставити у Архиви Међународног фестивала етнолошког филма. 
Власник ауторских права филма који је прошао селекцију Фестивала обавезује се да ће без новчане накнаде дозволити приказивање филма на Фестивалу.
Власник ауторских права филма који је прошао селекцију обавезује се да ће допустити коришћење материјала из свог филма, у дужини до 3 мин., за потребе промоције Фестивала у медијима.
Власник ауторских права филма обавезује се да ће допустити да се филм у целини емитује у оквиру програма који су некомерцијалног и едукативног карактера, а за потребе презентације Међународног фестивала етнолошког филма.
После завршетка рада Селекционе комисије Фестивала, филм не може бити повучен с Фестивала.
Званична селекција биће објављена на сајту Фестивала до краја августа.
У случају да услови које намеће пандемија вируса не омогуће одржавање фестивала уживо, организатори ће приступити организацији фестивала у виртуелном формату (у целости или делимично). У том случају, важиће следећа правила са којима се власници ауторских права на филмове изражавају сагласност потписивањем овог формулара:
Потписивањем овог формулара власник ауторских права дозвољава организатору Фестивала да може да емитује пријављени филм путем сопствене платформе за приказивање на којој ће бити постављени сви филмови који учествују у 30. МФЕФ-у у периоду од 4. – 8. октобра 2021;
Организатор се путем овог формулара, с друге стране, обавезује да ће омогућити приступ филмовима само оним лицима која су прибавила одговарајућу лозинку и кориснички налог који се отвара на веб страници Фестивала (www.etnofilm.org), у складу са правилима Фестивала;
Свако емитовање, односно приказивање филма на веб страници преко платформе Фестивала, биће искључиво организована као некомерцијална пројекција;
Организатор се обавезује да ће онемогућавањем преузимања филма од стране корисника са интернет платформе учинити све што је потребно да се спречи свако неовлашћено преузимање филмова са платформе путем које је филмове могуће гледати;
Организатор се обавезује да ће филмови бити похрањени на интернет платформу са воденим жигом Фестивала;
Организатор се неће сматрати одговорним за било које неовлашћено и нелегално преузимање филма са интернет платформе од стране корисника, након што је предузео све горенаведене мере;
Гледање филмова ће бити омогућено само корисницима на територији Републике Србије;
Власници ауторских права чији филмови учествују у програму овогодишњег Фестивала биће умрежени међу собом како би могли да размењују са другим ствараоцима линкове до својих филмова на страницама на којима су они већ постављени;
Изузетно од правила да се гледање омогућава искључиво корисницима са територије Републике Србије, власник ауторских права омогућиће гледање филмова, на захтев, и члановима и сарадницима асоцијације антрополошких филмских фестивала – CAFFE са седиштем или боравиштем ван територије Републике Србије;
Сви филмови који ће бити презентовани преко платформе, у складу са основним и овим допунским правилима, биће доступни само у периоду од 4. – 8. октобра 2021. након чега ће бити трајно уклоњени са платформе;
У случају било каквог спора у погледу коришћења ауторских права, организатор и власник ауторског права су сагласни да се спор реши у што краћем року, мирним путем, а ако то није могуће, у односима организатора и власника ауторског права са међународним елементом, организатор и власник ауторског права овим уговарају примену права Републике Србије, као и надлежност судова у Републици Србији;
 
Submission Guidelines
 
The submission commences on 17 March 2021. No entries received after June 10 2021 will be taken into consideration.
If submitting more than one film, a separate entry form, a separate copy and the accompanying documentation must be submitted for each title. 
No entries with incomplete documentation will be taken into consideration; Please include the following:
 
1. Fully completed entry form (entry form can also be downloaded from the Festival website http://www.etnofilm.org);
2. A copy of the film provided via the Internet (HD format; minimum resolution of 1280x720 or more, 16:9 picture format). Films can be sent via video hosting sites (vimeo or dailymotion) or file hosting services (e.g. Google drive, OneDrive, iCloud) – it is important that links be active until the conclusion of the Festival;
3. Films in languages other than Serbian or English must be subtitled in English. Films in Serbian that have entered the competition program must also be subtitled in English;
4. A synopsis (from 70 to 120 words);
5. Two film stills (minimum resolution 300 dpi);
6. A short biography of the author (maximum 200 characters with spaces);
7. A photograph of the author;
8. A complete cast/credits list (names of director, producer, screenplay writer, director of photography, editor, sound mixer, and  details on music).
 
Submission
 
Electronic – by e-mail 
The e-mail should contain the scanned filled-in application form (only fully completed entry forms will be taken into consideration), a link to the submitted film, a link to photos and other promotional materials. A link to the trailer is also desirable.
 
The entire documentation of the film should be sent via email in the form of separate attachments to the address: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
 
The organizer disclaims all responsibility for damage caused submitted materials.
 
Entry Rules
By signing the entry form, the copyright owner agrees in writing to be obliged to leave a copy of his/her film in the archives of the International Festival of Ethnological Film.
The copyright owner of the film, which has been selected for the Festival, is obliged to allow the free-of-charge screening at the Festival.
The copyright owner of the film, which has been selected, is obliged to allow use of up to 3 minutes of material from his/her film for promotional purposes in the media.
The copyright owner of the film is obliged to allow the film to be broadcasted in full length in non-commercial and educational programs for the presentation needs of the International Festival of Ethnological Film.
Upon the work of the Selection Committee is completed, films cannot be withdrawn from the Festival.
The official selection will be made public on the Festival’s web page by the end of August.
In case the circumstances of the pandemic do not allow for live screenings, the organizers will commit to organize a virtual edition of the festival (in part or in entirely). In that case, the following rules shall apply, to which the owners of authorship rights agree by signing this form:
By signing this form, the owners of copyrights allow the organizer of the Festival to broadcast the applied film through its own streaming platform, where all films participating in the 30th  IFEF will be available in period October 4th -8th 2021;
Conversely, this form obliges the organizer to enable access to the films only to those persons who obtained an appropriate password and user account, which are available at the website of the festival (www.etnofilm.org), in accordance with the rules of the Festival.
Every broadcast or presentation of the film on the webpage through the platform owned by organizer of the Festival will be exclusively organized as a non-commercial screening;
The organizer obliges to disable the option through which the users could download the film from the Internet platform perform in order to prevent any unauthorized downloading of the films from the platform used to view the movies;
The organizer is obliged to upload the films to the Internet platform with watermark of the Festival;
The organizer will not be held responsible for any unauthorized and illegal download of the film from the Internet platform by users,as soon as the measures state above have been implemented;
Viewing the films will be allowed only to users situated within the territory of Republic of Serbia;
The owners of copyrights to films participating in this year’s program will be networked among themselves so they could exchange the links to their films at the already posted pages with other filmmakers;
The owners of copyrights to films participating in this year’s program will be networked among themselves so they could exchange the links to their films at the already posted pages with other filmmakers;
The exception to the rule that viewing films is allowed only to users from the territory of Republic of Serbia will be provided by the owners of copyrights upon request to members and associates of the Association of Anthropological Film Festivals – CAFFE who have headquarters or residence outside of the territory of Republic of Serbia;
All the films presented through the platform, in accordance to main and additional rules, will be available only in the period of October 4th -8th 2021, after which they will be permanently removed from the platform;
In case of any legal dispute regarding the use of copyrights, the organizer and the owners of copyrights both agree that the dispute should be solved amicably as soon as possible, and if that is not possible, in relationships between organizers and owners of copyrights with international element, the organizer and the owners of copyrights are hereby entering into contract under the Law of Republic of Serbia, as well as jurisdiction of Courts in Republic of Serbia;
 
Особа за контакт / Contact person
 
Адреса / Address
Линк ка трејлеру и промо материјалу
Trailer link
Телефон / Phone
Електронска адреса/ E-mail
 
 
 
 
 
....................................................................                                .........................................................................................
     Датум и место / Date and place                                                 Потпис / Signature of authorized person